سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

ثبت نام و ورود به سایت برای ارایه کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

ارسال آنلاین مقاله 

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج داشته اید?
 رفتن به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
 به صفحه ثبت نام بروید


راهنمای نویسندگان

راهنماي تدوين و ارسال مقاله‌هاي علمي-پژوهشي
براي ارائه به فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج
1. مقاله‌ بايد دستاورد پژوهش علمي نگارنده، برخوردار از مختصات روش‌شناختي و محتوايي نوآورانه و سازمان يافته،‌ در ارائه موضوع مورد تحقيق بوده و براي چاپ در نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. پذيرش مقاله براي چاپ به عهده هيئت تحريريه فصلنامه است كه بعد از داوري و تأييد همكاران علمي نشريه، صلاحيت چاپ آن اعلام خواهد شد. بديهي است كه فصلنامه هيچ‌گونه تعهدي در قبال پذيرش و يا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و كليه مسئوليتهاي ناشي از صحت علمي يا ديدگاه‌هاي نظري و ارجاعات مندرج در مقاله برعهده نويسنده يا نويسندگان آن خواهد بود. در عين حال فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج در ويرايش مندرجات مقاله مختار خواهد بود.
3. مقاله بايستي حداكثر در 7500 کلمه و با نرم‌افزارWord(نسخه های 2000 به بعد) به بعد تنظیم و از طریق سامانه به آدرس www.bsrq.ir ارسال گردد. به مقالاتی که از طرق دیگر ارسال شوند هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.در نگارش عنوان بخشهای مختلف مقاله با قلم BTitr و اندازه 11ومتن مقاله با قلم BNazanin و اندازه 12 باشد.
4. مقاله ارسالي بايد داراي ساختار مقالات علمي ـ پژوهشي و با رعايت شرايط ذيل باشد:
4.1. مقاله بايستي داراي عنوان، چكيده، كليدواژگان (سه الي پنج كليد)، مقدمه و بیان مساله، ادبیات نظری و پیشینه موضوع، روش شناسی، تحلیل یافته ها، بحث و نتيجه‌گيري، خلاصه انگليسي و فهرست منابع طبق راهنماي نحوه ارائه مقاله‌هاي علمي در انتهاي توضيحات ذيل باشد.
4.2. مقاله بايستي برخوردار از عنوان دقيق علمي متناسب با محتوا، رسا، مختصر و گوياي محتواي نوشتار باشد.
4.3. مقدمه مقاله محل طرح و بيان مباني نظري موضوع مقاله، اهميت و ابعاد موضوع مورد پژوهش و بيان منظور پژوهشگر از طرح و انتظار آن و چگونگي انجام پژوهش است.
4.4. متن مقاله بايستي اجمالاً بيانگر روش و روندكار به شكل توصيفي باشد. در مقاله‌هايي كه حاصل پروژه تحقيقاتي در پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج و يا ساير مراكز تحقيقاتي است با رعايت مطالب بالا مي‌بايست در صورت ضرورت، فرضيه پژوهش، جامعه آماري، نحوه نمونه‌گيري، روشهاي گردآوري داده‌ها و شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات را به نحوي قابل درك براي عموم مخاطبين ارائه دهند، به گونه‌اي كه از دادن اطلاعات آماري تخصصی و... پرهيز شده و بيشتر به بيان مباني نظري و نیز مهمترین یافته ها پرداخته شده باشد.
4.5. نتيجه‌گيري در پايان بايد به گونه‌اي منطقي و مفيد كه روشنگر بحث و منتج شده از یافته های مقاله باشد، ارائه گردد.
4.6. منابع مورد استفاده: سعی شود حتی الامکان از منابع جدید(مقالات پنج سال اخیر و کتب سه سال اخیر و یا کتابهای مشهور) استفاده شده و بایستی تمام منابع مورد استفاده در متن، در فهرست منابع پايان مقاله در صفحه‌اي جداگانه به ترتيب حروف الفبا با شماره‌گذاري آورده شود. در نگارش ارجاعات مربوط به منابع در داخل متن، نام مؤلف، سال انتشار، منبع و صفحه مورد استفاده بدين شكل (الگار، 1360، ص 22) نگاشته مي‌شود. در مواردي كه تعداد نويسنده بيشتر از يك نفر باشد، ذكر منبع بدين صورت خواهد بود (الگار و همكاران، 1360، ص22) و يا (Galula, 2001, p22). براي ارجاع به منابع اينترنتي بدين شكل (Galula, et.al, 2001, p.22)نگاشته مي‌شود. در نگارش متن، معادل لاتين اسامي افراد و يا اصطلاحات و واژه‌هاي ضروري با شماره ارجاع در پاورقي هر صفحه آورده مي‌شود.
4.7. ترتيب شناسه‌هاي كتاب‌شناختي درصفحه فهرست منابع مقاله‌ها درمورد مقاله‌، كتاب‌ها، گزارش و ساير مراجع به شرح ذيل است:
1) مقاله‌ها: نام نويسنده (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام مجله، دوره، شماره و صفحات مقاله.
2) كتابها: نام نويسنده (سال انتشار)، عنوان كتاب، نام مترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر.
3) منابع اينترنتي: نام نويسنده (تاريخ انتشار)عنوان متن، نام سايت ياصفحه اينترنتي (نشاني دسترسي)،(تاريخ مشاهده).
4.8. خلاصه انگليسي که ترجمه چکیده مقاله می باشد بایستی همراه مقاله ارسال شود.