سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

موضوعات مورد علاقه فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

 (پست شد: 2016-01-25)
از نویسندگان و محققان محترم خواهشمند است جهت ارسال مقاله به موضوعات مورد علاقه فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج توجه نمایند. این موضوعات در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به شرح زیر است:
بیشتر...

دعوت به ارسال مقاله و جدول زمانی اعلام نتیجه نهایی در شصت روز کاری

 (پست شد: 2016-01-06)

 

به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند که فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج با استفاده از اساتید و ارزیابان مجرب و متعهد، نتیجه بررسی نهایی مقالات را ظرف مدت شصت روز کاری به اطلاع خواهد رساند. فرآیند بررسی و مدت زمان هر مرحله به شرح جدول زیر است:

مرحله

اقدام کننده

اقدامات

مدت

بررسی موضوعی مقاله

هیات تحریریه

تطبیق با محورها و موضوعات فصلنامه و تعیین ارزیابان

4 روز

ارزیابی علمی مرحله اول

ارزیابان فصلنامه

ارزیابی روشی و محتوایی مقاله

15روز

انجام اصلاحات

نویسنده مقاله

انجام اصلاحات براساس نظرات ارزیابان

12روز

ارزیابی علمی مرحله دوم

ارزیابان فصلنامه

ارزیابی مجدد و بررسی اصلاحات انجام شده

15 روز

آخرین اصلاحات نویسنده

نویسنده مقاله

انجام آخرین اصلاحات براساس نظرات ارزیابان

7 روز

آخرین بررسی

هیات تحریریه

بررسی اصلاحات انجام شده

7 روز

اعلام نتیجه نهایی

هیات تحریریه

اعلام نتیجه نهایی پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله

3روز