سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

1- تبيين مؤلفه‌هاي قدرت و راههاي تكوين آن در بسيج؛

2- توسعه و تعميق انقلاب اسلامي با تأكيد بر نقش بسيج در عمق بخشي داخلي انقلاب؛

3- دكترين بكارگيري نيروهاي مردمي در سازندگي و توسعه همه جانبه كشور (كارآمدسازي‌ نظام)؛

4- سنجش ميزان همگرائي اقوام و مذاهب ايراني با تأكيد بر نقش بسيج در همبستگي ملّي؛

5- نقش بسيج در تحكيم هويت ملّي، انقلابي؛

6- روشهاي الگو بخشي بسيج به نهضت‌هاي مردمي، اسلامي و ضد استكباري در جهان؛

7- منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي؛

8- بازيگران عرصه تهديدات نرم؛

9- دكترين بكارگيري نيروهاي مردمي در امنيت داخلي مقابله با شورشها و اغتشاشات شهري؛

10- بررسي مؤلفه‌هاي امنيت پايدار مردمي و نقش بسيج در آن؛

11- توانمندسازي بسيجيان در ابعاد معنوي و معرفتي؛

12- عوامل مؤثر در تحكيم ساخت داخلي نظام؛

13- عمق راهبردی نظام ج.ا.ا؛

14- بررسي نظريه تكليف‌گرايي در انديشه حضرت امام (ره)؛

15- هويت ديني و ملي بسيج؛

16- نقش بسيج در تحكيم رابطه امت و امام (ره) (عوامل مؤثر)؛

17- مديريت تعاملي در بسيج (ارتباط گيري با مردم و سازمانها)؛

18- بسيج الگوي نهضت‌هاي مردمي – اسلامي و ضد استكباري (چگونگي)؛

19- نقش و جايگاه مردم در نظام سياسي ج.ا.ا؛

20- سبك مديريت و رهبري نيروهاي داوطلب مردمي؛

21- ترويج گفتمان رهبري؛

22- استقلال نسبي بسيج اقشار و متخصصين؛

23- معيارهاي تشخيص خلاءها و نيازهاي پاسداري از انقلاب؛

24- مؤلفه‌هاي امنيت پايدار با رويكرد به مشاركتهاي مردمي.

25- مدل‌هاي كاركردي بسيج در زمان صلح؛

26- بسيج غير نظامي بسيج نظامي؛ تفاوتها، تشابهات، روابط و مناسبات؛

27- بسيج در دهه چهارم انقلاب – ماهيتي نوين؛

28- نقش و كاركردهاي بسيج در عرصه اقتصادي؛

29- تبيين شاخصهاي نوين دموكراسي و مشاركت مردمي در شكل بسيج دهها ميليوني؛

30- نقش و جايگاه بسيج در نظام مردمسالاري ديني؛

31- كاركردهاي اقتصادي بسيج؛

32- نقش و كاركردهاي بسيج در مقابله با تهديدات اقتصادي؛

33- خصوصي سازي و نقش بسيج؛

34- بسيج و سازندگي كشور؛

35-بسيج و اصلاح الگوي اقتصادي كشور؛

36-بسيج و نظريه اقتصادي.

37- نقش يا كاركرد «فناوری اطلاعات» در جذب؛سازماندهي؛آموزش؛

كنترل و هدايت؛ حفظ و انسجام؛ فراخواني نیروهای مردمی

38- نقش يا كاركرد «فناوری اطلاعات» قدرت نرم؛در اعمال مديريت بسيج؛ مقابله با تهاجم فرهنگي؛ مقابله با عمليات رواني دشمن (داخلي و خارجي)؛انجام عمليات رواني عليه دشمن؛

39- «فناوری اطلاعات» و جنگ اطلاعاتي (كاربردها، كاركردها و شيوه‌ها).