سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

تدوین مدل توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

محمد حق شناس گرگابی, طهمورث حسنقلی پوریاسوری, زهرا صالحی ساداتی

چکیده
هدف از این پژوهش ضمن تبیین ماهیت جهاد اقتصادی و نقشی مهم و تاثیرگذار بسیج در جهاداقتصادی (به¬واسطه ظرفیت-های مردمی بسیج)، تدوین الگوی توانمند¬سازی بسیج در مسیر توسعه جهاد اقتصادی می¬باشد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دو ابزار مطالعات کتابخانه¬ای و مصاحبه، به جمع¬آوری داده¬ها پرداخته شد. جامعه آماری مورد نظر تحقیق پیش¬رو، اعضای بسیج می¬باشند که مبتنی بر رویکرد اشباع نظری، 26 مصاحبه با اساتید بسیجی در دو حوزه¬ی مدیریت و اقتصاد، صورت گرفته است. داده¬های خام حاصل از مراحل تحقیق، با استفاده از روش تحلیل تم، کدگذاری و دسته¬بندی مفهومی شدند و در نهایت، الگوی توانمندسازی بسیج در مسیر توسعه جهاد اقتصادی تدوین گردید. این مدل شامل سه راهبرد اصلی (توانمندسازی زمینه¬ای ، توانمندسازی سازمانی ، توانمندسازی انسانی) و 6 راهکار (تحول خط¬مشی دولتی، تحول حقوقی- قانونی، بستر سازی اجتماعی، تحول زیربنایی، تحول ساختاری، نقش حمایتی¬- ترویجی) می¬باشد، که هر یک از این راهکارها خود مشمول مجموعه¬ای از برنامه¬های اجرایی می¬باشند. با به¬کارگیری و پیاده¬سازی مدل فوق، می¬توان گامی بزرگ در جهت توانمندسازی بسیج برداشت که اثرات آن، رشد و توسعه جهاداقتصادی و خودکفایی کشور خواهد بود.


کلمات کلیدی
بسیج، توانمندسازی، جهاد اقتصادی

تمام متن:
PDF
بازدید: 392
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.