سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

طراحي الگوي شايستگي¬هاي مداحان اهل‌بیت عليهم‌السلام

غلامحسين رضايت, حیدر عمادی

چکیده
هدف اين پژوهش، طراحي و اعتباريابي الگوي شايستگي مداحان اهل‌بیت عليهم‌السلام است. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، پژوهشی توسعه¬ای و ازنظر راهبرد و روش، نوعی تحقیق ترکیبی از نوع اکتشافی (طرح تدوین ابزار) و شامل دو مرحله کمی و کیفی است. مواد و محتوای این تحقیق، در مرحله کیفی شامل «17 سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مداحان»، «مرامنامه مداحان»، «اسناد مربوط به نشست علمی مداحان» و «مصاحبه¬های انجام‌شده، با 10 نفر از اساتید مداحی» بود که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، یافته¬های حاصل از تحلیل داده¬های کیفی، با استفاده از روش دلفی و در دو مرحله به تائید خبرگان این حوزه رسید. ابزار گردآوری داده¬های تحقیق، در مرحله کمی، پرسشنامه محقق¬ساخته، با 43 گویه با طیف پنج گزینه¬ای لیکرت و با پایایی 80/0 بود که با استفاده از نتایج مرحله کیفی، طراحی و ساخته شد. جامعه‌ آماری تحقیق، در این مرحله شامل 250 نفر از مداحان عضو کانون بسیج مداحان شهر تهران بود که از بین آنان 152 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه¬ تحقیق بین آنان توزیع گردید. نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد که الگوي شايستگي مداحان اهل‌بیت عليهم‌السلام، دربردارنده 43 مؤلفه شایستگی است که در قالب هشت بعد (مؤلفه اصلی) شامل دانش (با 14 مؤلفه)، توانایی¬ها (با 3 مؤلفه)، مهارت¬ها (با 6 مؤلفه)، ویژگی¬های اخلاقی (با 9 مؤلفه)، ویژگی¬های شخصیتی (با 3 مؤلفه)، بینش (با 3 مؤلفه)، نگرش (با 3 مؤلفه) و اعتبار (با 2 مؤلفه) طبقه‌بندی گردید.


کلمات کلیدی
شايستگي; الگوي شايستگي; مداحی ;مداحان اهل‌بیت عليهم‌السلام; کانون بسیج مداحان

تمام متن:
PDF
بازدید: 376
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.