سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی

حسین خالقی, محمد لگزیان, شمس الدین ناظمی, غلامرضا ملک زاده

چکیده

در قرن اخیر، رشد و توسعه فناوری صرفاً در حوزه فرایندهای کاری سازمان­ها و صنایع نبوده است بلکه نظام اجتماعی را نیز متأثر کرده است. هدف پژوهش حاضر، کشف و توصیف عمیق تجارب و دریافت­های متکثر اعضای هیات علمی یک دانشگاه از تاثیرات توسعه ­فناوری در ارتباطات بین­فردیِ مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی می­باشد. این مطالعه با رویکرد اکتشافی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به گردآوری داده ها پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی داده­های گردآوری شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. افراد مورد مطالعه(مشارکت کنندگان) 13 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بودند که از طریق روش نمونه­گیری هدفمند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. انزوای فردی و کنش­های ریاکارانه، دو مضمون سطح فردی و در سطح جامعه مضامین ارتباطات اجتماعی پایشی و فرهنگ رفتارهای فخرفروشانه و در سطح نوع بشر مضمون تضعیف شأن انسان، مضامین اصلی استخراج شده می باشند. در نهایت مضامین حاصل از مصاحبه­ها با ابعاد و مولفه­های سبک زندگی اسلامی-ایرانی تطبیق داده شده و موارد افتراقی تبیین گردیده­اند. یافته‌های تحقیق می‌تواند در فهم بهتر و تقویت آگاهی­های جمعی نسبت به ابعاد مختلف رشد و توسعه فناوری در نزد افراد جامعه مفید واقع شود و سیاستگزاران را در برخورد با آن مهیاتر ­سازد.

 کلمات کلیدی
فناوری، توسعه فناوری، ارتباطات بین¬فردی، سبک زندگی اسلامی-ایرانی

بازدید: 299
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.