سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

طراحی الگوی استفاده از راهبرد‌های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (از دیدگاه تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی)

سعید میر, فرشید نمامیان, علی میر

چکیده
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تهدیدات اقتصادی دشمنان به نظر می‌رسد که تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها با بهره‌گیری از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی امکان‌پذیر است. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای استفاده از استراتژی‌های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بستر تولید و فروش اسباب‌بازی است. برای گردآوری داده‌ها به فرمایشات مقام معظم رهبری و دیدگاه گروه خبرگان و همچنین تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی مراجعه شده و مدل نهایی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی طراحی شده است. الگوی ارائه شده حاکی از وجود شرایط علی و الزامی برای گسترش تولیدات داخلی، ضرورت حمایت دولت و مراکز فرهنگی، انتخاب راهبردهای توسعه بازار و توسعه محصول و تنوع همگون و ناهمگون در تولید بدون کارخانه و از همه مهم‌تر افزایش مشارکت مردم و شرکت‌های کوچک در صنعت اسباب‌بازی است. این الگو منجر به توسعه‌ی ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت اسباب‌بازی شده و از طرق مختلفی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای داخلی، افزایش مشارکت مردم در تولید، کاهش بار مالی دولت در تولید و توزیع و نظارت، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند


کلمات کلیدی
اقتصاد مقاومتی، تولید بدون کارخانه، راهبرد تولید، تولید داخلی، اسباب‌بازی

بازدید: 253
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.