سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

مدلسازی فرآیند نوآوری در یک سازمان تحقیقاتی دفاعی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

ياسر قاسمي نژاد, منصور صادقی مال‌امیری

چکیده

با نظر به تحقيقات انجام‌شده در زمينۀ نوآوري مشاهده مي‌شود که محققان زيادي به اهميت فرآيند نوآوري، در ارتقاي رقابت‌پذيري و بهره‌وري سازمان اشاره کرده‌اند. اما تحقيق جامعي به‌صورت ويژه در راستای تبيين متغیرهای حياتي در فرآيند نوآوري و نحوۀ ارتباط این متغیرها با هم مشاهده نشد. لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه مراحل فرآیند نوآوری شامل چه متغیرهایی بوده و در چه تعاملی با هم قرار دارند؟ در اين تحقيق با بررسي مطالعات گذشته در ارتباط با فرآيند نوآوري تلاش گرديده تا ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي حياتي در فرآيند نوآوري در یک سازمان تحقیقاتی با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي شناسایی و  سپس با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، ارتباط میان شاخص‌های فرآيند نوآوري، تحلیل و تبیین شوند. بر پایۀ یافته‌های تحلیل محتوای کیفی، در مجموع سه بعد، هفت مؤلفه و 18 شاخص به عنوان اجزای مراحل فرآیند نوآوری در یک مرکز تحقیقاتی دفاعی شناسایی و سپس بر پایۀ نتایج روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ، شاخص‌های مذکور از نظر شدت نفوذ بر یکدیگر در هشت سطح دسته‌بندی شدند. نتایج نشان داد که  شاخص‌های «عرضه نوآوری در بازار»، «انتخاب بهترین ایده‌ها»، «میزان پذیرش نوآوری» و «میزان کاربرد نوآوری» از نفوذ (عدم وابستگی) بالایی برخوردار هستند. بنابراین سازمان تحقیقاتی دفاعی برای رسیدن به نوآوری باید توجه ویژه‌ای به شاخص‌های مذکور داشته باشد.کلمات کلیدی
فرآيند نوآوري; توليد ايده; پياده‌سازي ايده; تجاري‌سازي ايده; مدل‌سازی ساختاری تفسیری

بازدید: 174
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.