سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

الگوی خانواده ترازِ اسلامی در منظومه فکری رهبر معظّم انقلاب اسلامی

محمدرضا تقوی پور, سیاوش صلواتیان

چکیده
با توجه به اهمیت خانواده در تمدن اسلامی و نقش بی‌بدیل این نهاد مقدس در انتقال فرهنگ و عقاید به نسل‌ها و همچنین تأثیر شگرف سلامتی خانواده بر صحت روحی و روانی جامعه، ارائه الگویِ مطلوبِ خانواده تراز اسلامی، می‌تواند گام بزرگی در جهت رشد و تکامل جامعه باشد. بدین منظور متن کتاب‌های «خانواده» و «مطلع عشق» که شامل بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده در صدها سخنرانی ایشان است و در آن‌ها تمامی نکات اصلی موردنظر رهبری در حوزه خانواده، جمع‌آوری شده‌اند، به روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی موردبررسی قرار گرفت. نتیجه کدگذاری باز دستیابی به ۲۰۴ کد از بیانات معظم‌له در باب خانواده بود که در ۳۰ مفهوم و سه محورِ «دیدگاه‌های نظری اسلام درباره خانواده»، «راهکارهای عملی تحکیم خانواده» و «عوامل تزلزل خانواده» دسته‌بندی شدند. هر یک از این محورهای کلی، زیرمجموعه‌هایی را دربر می‌گیرند. در بخش دیدگاه‌های نظری، «دیدگاه رهبری نسبت به زوجین» در سه بخش ترسیم جایگاه مرد، ترسیم جایگاه زن و نکات مشترک مرتبط با زوجین، «دیدگاه ایشان در باب تشکیل خانواده»، «رابطه میان خانواده و جامعه» و «ویژگی‌های مطلوب محیط خانواده» آمده است. در قسمت راهکارهای عملی تحکیم خانواده نیز زیرمجموعه‌هایی چون «تشکیل خانواده» در دو بخش ملاک‌های انتخاب همسر و ویژگی‌های جشن ازدواج اسلامی، «اقتصاد خانواده» و «وظایف اعضای خانواده» قرار گرفتند. درنهایت و در بخش عوامل تزلزل خانواده نیز زیر مقولاتی چون «موانع تشکیل خانواده» و «عوامل تزلزل خانواده پس از تشکیل آن» جای‌داده شدند.


کلمات کلیدی
خانواده اسلامی; سبک زندگی; مقام معظم رهبری; الگوی خانواده تراز

تمام متن:
PDF
بازدید: 778
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.