سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه مدیریت اسلامی

شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر ‌جهادی به روش فراترکیب

محمد شهبازی سلطانی, سیاوش صلواتیان

چکیده
پس از توجه به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه مدیریت جهادی و ضرورت و اهمیت به‌کارگیری آن در دستیابی به اهداف نظام، پژوهشگران بر آن شدند تا با واکاوی این مسئله به شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر جهادی مبادرت ورزند. برای این منظور از روش فراترکیب، که یکی از انواع پژوهشهای فرامطالعه است، استفاده شد. در قدم اول با کلیدواژه‌های مختلف در مهمترین بانکهای اطلاعاتی پژوهشها و مقالات در کشور جستجو، و 84 اثر شامل مقالات و کتاب در زمینه مدیریت جهادی شناسایی گردید. در قدم بعد با بررسی اولیه این پژوهشها بر اساس شاخصهای معین 38 مورد از آنها انتخاب شد که مستقیم به بررسی ویژگیهای مدیران جهادی پرداخته بود. در ادامه با شیوه شناسه¬گذاری کیفی بر اساس روش فراترکیب شناسه¬های اولیه از دل پژوهشهای منتخب استخراج، و در ذیل 148 مفهوم، دسته‌بندی شد. پژوهشگران پس از مقوله‌بندی این مفاهیم به 16 ویژگی معرفِ مدیر جهادی در قالب الگوی خورشیدی مدیر جهادی دست یافتند: خدامحوری، دین‌مداری، اخلاق‌مداری، بصیرت، تصمیم‌گیری بر مبنای خرد، شایسته‌سالاری، سعه صدر، ارتباطات مؤثر با همکاران و مردم، بهره‌وری فزاینده، اعتماد به نفس، تعهد، انقلابی‌گری، نظم و قانونگرایی، ایثار، همت فزاینده و مدبر بودن. در پایان این 16 ویژگی در دو ساحت ویژگیهای عمومی و جهادی مدیران تقسیم‌بندی شد.


کلمات کلیدی
مدیریت جهادی;مدیر جهادی;ویژگیهای مدیر جهادی;فراترکیب

مراجع


قرآن کریم

اسحاقی، حسین (1393). مؤلفه‌های مدیریت جهادی: صمیمانه با مدیران. قم : مرکز نشر هاجر.

الماسی، محسن (1386). آسيبشناسي و ارزيابي فرهنگ و مديريت جهادي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

ایروانی، محمدجواد؛ شیخی، عبدالمجید (1386). مقایسه دو سامانه نهادی و سنتی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

بابایی طلاتپه، محمدباقر (1394). مدیریت جهادی و چگونگی ارزیابی مدیران جهادی. تهران: مؤسسه انتشارات نبوی.

باقر زاده، محمدرضا (1389). درآمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. معرفت سیاسی. س 2. ش 2: 33 تا 65.

بانکی‌پور فرد، امیرحسین؛ رفیعی، محمدتقی (1393). عیار مدیران از منظر مقام معظم رهبری. چ 4. اصفهان: حدیث راه عشق.

برهان، مهدی (1390). شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي بصيرت سياسي. معرفت سياسي. س 3. ش 1: 65 تا 90.

بندر ریگی، محمد (1389). المنجد الطلاب. تهران: انتشارت اسلامی.

پالوج، مجتبی؛ نقی‌پور فر، ولی‌الله (1386). نقش فرهنگ و مديريت جهادي در تقویت و توسعه سرمايههاي اجتماعي و مشاركت مردمي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

پور عزت، علی‌اصغر (1393). مدیریت ما؛ مدیریت در پرتو نهج‌البلاغه امام علی(ع) . چ 2. تهران: انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.

جاجرمی زاده، محسن؛ خورسند رحیم زاده، مجید؛ منصوری، حمزه (1386). شناخت نقطه عطف در عمر سازماني جهاد سازندگی و ويژگيهاي مديريت و فرهنگ جهادي طي دوره (1368 ـ 1358). مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

جمعی از محققین (1392). جهاد اقتصادی: چیستی، اهداف و الزامات جهاد اقتصادی در بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای. چ 2. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.

حجازی فر، سعید (1394). چیستی و مولفه‌های مدیریت جهادی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی. س 23. ش 3: 95 تا 122.

حسینی، سید علی (1386). جهاد فرهنگی و فرهنگ جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

خامنه¬‌ای، سید علی (1388). طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن. چ 2. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی.

خامنه‌ای، سید علی (؟). بیانات. به نشانی http://farsi.khamenei.ir.

خلقانی، جعفر؛ ابراهیم پور، محسن (1386). نگرشي نهادي ـ هنجاري به جهاد سازندگي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

دانیالی، تهمینه؛ موسوی، فروغ‌السادات (1386). شناخت و تبیین مبانی و رویکردهای فرهنگی و مدیریت جهادی. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

رابینز، استفان؛ جاج، تیموتی (1389). رفتار سازمانی. ترجمه مهدی زارع. تهران: نص.

رضوان خواه، سلمان؛ فاضلی دهکردی، مهدی (1390). احصا و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادي از منظر قرآن کریم. مطالعات قرآن و حدیث. س 4. ش 2: 181 تا 213.

زواره، علیرضا (1388). راهکارهای توسعه و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی در نظام اداری. مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

زواره، علیرضا (1386). آسیب‌شناسی و ارزيابي فرهنگ و مديريت جهادي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

سلطانی، علی‌محمد (1393). مدیریت آرمانی با رویکرد فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: انتشارات نظری.

سلطانی، علی‌محمد (1386). همسانيهاي فرهنگ جهادي در صدر اسلام و انقلاب اسلامي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا (1390). آسیبشناسی پژوهشهای انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی. س 2. ش 6: 9 تا 24.

شریف الرضی، محمد بن حسین (1379). ترجمه محمد دشتی. نهج‌البلاغه. قم: مشهور.

شعبانی، سمیه؛ تاج آبادی، رضا (1386). محورها و ویژگی‌های فرهنگ جهادی از دیدگاه امام خمینی (ره). مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

شکوری، علی (1386). بررسي نقش جهاد سازندگي در توسعه‏روستايي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

شیخی، عبدالمجید (1386). درآمدي بر آسيبشناسي فرهنگ جهادي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

صمدی، محسن (1386). برنامه‌ریزی و فرهنگ جهادي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

طیب، مهدی (1379). مدیریت اسلامی. انتشارات سفینه: تهران.

عباسی، داوود؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین؛ باقری‌کنی، مصباح‌الهدی (1390). مطالعه اكتشافي آیين رهبري فرماندهان شهيد با استفاده از نظریه مبنایی. پژوهش‌های مدیریت عمومی. س 4. ش 12: 53 تا 70.

عبدی، فریدون (1390). نگرشی بر اندیشه‌های فرماندهی، مدیریتی و رهبری نظامی حضرت علی(ع). فصلنامه النهج. ش 31: 138 تا 152.

عرب، سیدمحمد؛ ابراهیمزاده پزشکی، رضا؛ مروتی، علی (1393). طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظام‌مند مطالعههاي پیشین. مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایران. س 4. ش 10: 10 تا 22.

عطا فر، علی؛ شاهین، آرش؛ صدوق کسمایی، مریم (1392). تحلیل تأثیر مدیریت جهادی بر تمایل به اجرای برنامه‌های تحول سازمانی. مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش علمی مدیریت جهادی. تهران: دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی.

عموزاد خلیلی، مجید؛ خاکپور، سیاوش؛ کرم پور، محمدعلی (1392). نقش استراتژیک فرهنگ در مدیریت جهادی: بازشناسی مفهومی و مبانی اعتقادی. مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش علمی مدیریت جهادی. تهران: دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی.

عمید، حسن (1389). فرهنگ عمید. تهران: راه رشد.

فتح‌الله بیاتی، محسن؛ فتح‌الله بیاتی، مصطفی؛ خواجه‌زاده دزفولی، مهدی (1392). بررسی میزان انطباق سبک‌های مدیریت با ویژگی‌هاي مدیران در نهج‌البلاغه و معرفی سبک‌های مدیریت برتر. دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

فرهادی، محمدعلی؛ نوری، فتحعلی؛ چهار آیین، برومند (1388). بررسی علل تأثیرپذیری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظام بوروکراسی. مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

فرهی بوزنجانی، برزو؛ محمدی، ابوالفضل؛ حصیرچی، امیر (1389). الگوی توسعه و تعالی فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری (حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای). فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. س 2. ش 3 و 4: 1 تا 28.

فیروزآبادی، سیدحسن (1393). مقدمه‌ای بر مدیریت جهادی: از جهاد تا جهاد. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

قائد علی، حمیدرضا؛ مشرف جوادی، محمدحسین (1393). فرهنگ سازمانی حاصل از مدیریت جهادی (مطالعه موردی جهاد سازندگی در دفاع مقدس). فصلنامه مهندسی فرهنگی. س 9. ش 79: 62 تا 78.

کاظمی، علی (1381). مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن. تهران: نیل آب .

لیاقتی، محمدباقر (1386). آسیب‌شناسی و ارزيابي فرهنگ و مديريت جهادي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

محمدی، مظاهر (1388). تبيين فرهنگ و مديريت جهادي و شاخص‌های آن. مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

محمود زاده، علی؛ فروزش، اکبر؛ مرتضوی، مهدی (1388). واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: دفتر نمایندگی ولی فقیه.

موحد، خسرو (1386). تبيين ویژگی‌های مديريت جهادي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

مودی، علی‌محمد؛ نصر اصفهانی، اسماعیل؛ هلالی، علی (1386). آسیب‌شناسی و ارزيابي فرهنگ و مديريت جهادي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

موسسه فرهنگی ایمان جهادی (1390). صهبای اردوی جهادی. چ 2. تهران: مؤسسه فرهنگی ایمان جهادی.

موسسه فرهنگی قدر ولایت (1393). چگونه مدیریت کنیم؟. تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.

میر، سیدجواد (1386). بررسي تهديدات و آفات فرهنگ و مديريت جهادي. مجموعه مقالات (مقالات برگزیده) اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.

نصر اصفهانی، علی. شائمی برزکی، علی. بهرامیان، منیر (1392). مدیریت جهادی به کمک رهبری معنوی. اولین همایش علمی مدیریت جهادی. تهران: دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی.

نصرالله نیا، محمد؛ مداحی، محمد ابراهیم؛ رحمانی زاده، فرزانه (1393). بررسی عملکرد بهره‌وری در رشد اقتصادي ایران و برخی کشورهاي عضو سازمان بهره‌وری آسیایی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. س 7. ش 23: 109 تا 123.

Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487–499.

Sandelowski, M., & Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research,. Springer publishing company Inc.

Sander Lob, E. (2013). An Institutional History Of The Iranian Construction Jihad: from Inception To Institutionalization (1979-2011). Princeton: Princeton University.

Zimmer , L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318.


تمام متن:
PDF
بازدید: 434
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.