سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه مدیریت اسلامی

الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیتهای رسانه‌ای

سیاوش صلواتیان, غلامرضا گودرزی, میثم حق وردی طاقانکی

چکیده
الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی از جمله تجربیاتی است که پس از انقلاب اسلامی در عرصۀ سازمانهای رسانه‌ای در دست است. دستیابی به این الگو می‌تواند پیش‌قدمی برای دستیابی به الگوی رهبری بومی سازمانهای رسانه‌ای باشد. هدف این پژوهش «شناسایی الگوی رهبری شهید آوینی» است. روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به دلیل سازگاری با موضوع و روند پیش رو به‌عنوان روش این پژوهش انتخاب شده است. مصاحبه باز و عمیق و روش اسنادی، ابزار گردآوری داده‌ها بوده است. جامعۀ مورد بررسی این پژوهش آثار شهید آوینی و نوشته‌ها و مصاحبه‌هایی است که اطلاعاتی دربارۀ رهبری شهید آوینی در اختیار قرار بدهد و نیز همراهان و همکاران شهید آوینی است. نمونه‌های این پژوهش با استفاده از «نمونه‌برداری نظری» انتخاب شده‌ است. طی تحقیق، مصاحبه‌ها و اسناد به روش نظریه‌پردازی داده ‌بنیاد مطالعه و داده‌ها به روش شناسه‌گذاری کیفی و با کمک فن مقایسه دائمی در سه مرحله شناسه‌گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مجموع، طی این تحلیل‌ها ۱۹۷ مفهوم مشخص شد. این مفاهیم نیز طی روند انتزاع در ۶۶ زیرمقوله، ۱۲ مقوله و در آخر سه مقولۀ محوری دسته‌بندی شد. نهایتاً طی این مراحل الگوی رهبری شهید آوینی در قالب یک الگوی مفهومی طراحی شد. «نظر و عمل دینی»، «نظر و عمل تشکیلاتی» و «ولایت داشتن» مقولات محوری این الگو است.


کلمات کلیدی
رهبری و الگوی رهبری;رهبری سازمان رسانه ای;الگوی سازمانهای رسانه ای;شهید سید مرتضی آوینی

مراجع


آوینی، سیدمرتضی (۱۳۸۳). توسعه و مبانی تمدن غرب. تهران: نشر ساقی.

آوینی، سیدمرتضی (۱۳۹۰). آینه جادو. ج سوم. تهران: نشر واحه.

آوینی، سیدمرتضی (۱۳۹۱). تماشاگه راز. تهران: نشر واحه.

ایراننژاد پاریزی، مهدی؛ ساسان‌گوهر، پرویز (۱۳۷۱). سازمان و مدیریّت از تئوری تا عمل. تهران: انتشارات علوم بانکداری جمهوری اسلامی ایران.

خاشعی، وحید؛ دهقان، علی (۱۳۹۱). مدیریت راهبردی در رسانه‌ها از نظریه تا عمل. تهران: دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها.

خورشیدی، سعید (۱۳۸۸). بررسی و تبیین الگوی رهبری حجت‌الاسلام سید حسن نصرالله. تهران: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).

دفت، ریچارد ال (۱۳۸۱). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

رضاییان، علی (۱۳۸۹). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت.

رضاییزاده، محمود (۱۳۷۶). بررسی تحلیلی سبک رهبری رهبران اسلامی: حضرات پیامبر اکرم(ص) و ائمۀ اطهار(ع). تهران: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).

سعدآبادی، حسن (۱۳۹۰). طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزشهای اسلامی (با تکیه بر ویژگیهای فرماندهان شهید دفاع مقدّس). تهران: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).

شیخزاده، محمد (۱۳۹۰). الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره). تهران: دانشگاه تهران.

عابدی جعفری، حسن (۱۳۷۲). رهبری و مدیریت: رابطه دو مفهوم. فصلنامه مصباح. ش 6: ۱ ـ ۱۶.

عباسی، داود (۱۳۹۰). مطالعه اکتشافی آیین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنایی. تهران: دانشگاه تهران.

مطهری، مرتضی (۱۳۷۰). مجموعه آثار. تهران: نشر صدرا.

مککوئیل، دنیس (۱۳۸۲). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.

Albarran, A. (2006). Historical Trends and Patterns in Media Management Research. In A. Albarran, S. Chan-Olmsted, & M. Wirth, Handbook of Media Management and Economics (pp. 3-23). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Bennis, W. (1987). Leadership Transforms Vision Into Action. New York: KEND Publishing.

Dubrin, A. (2001). Leadership-Research Finding, Practices and Skills (Third ed.). Newyork: Houghton Mifflin.

Lavin, J., & Wackman, D. (1999). Managing Media Organizations: Effective Leadership of the Media. London, England: Longman.

Lee, J. (2001). A grounded theory: Integration and internalization in ERP adoption and use. University of Nebraska.

Obiwuru, T., Okwu, A. T., Akpa, V. O., & Nwankwere, I. A. (2011). Effects Of Leadership Style On Organizational Performance: A Survey Of Selected Small Scale Enterprises In Ikosi-Ketu Council Development Area Of Lagos State. Australian Journal Of Business And Management Research, 1(7), pp. 100-111.

Pandit, N. (1996, December). The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method. The Qualitative Report, 2(4). Retrieved from http://www.nova.edu/ssss/QR/ QR2-4/pandit.html

Powell, R. (1999). Recent trends in research: a methodological essay. Library and Information Science Research, 21, pp. 91-119.

Robert, L. (1992). Strategic Leadership: a multiorganizational-level perspective. Westport: Quorum Books.

Yukl, G. A. (1989). Leadership in Organizations (2 ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.


تمام متن:
PDF
بازدید: 76
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.