سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه مدیریت اسلامی

بررسی اثر احساس عدالت سازمانی بر رابطه بین رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان

مهران شمس احمر, برزو فرهي بوزنجاني, محمد ابراهيم سنجقي

چکیده

این پژوهش با آگاهی نسبت به نقش مزیت آفرینی نظام نگهداری  منابع انسانی، اثر میانجیگری احساس عدالت سازمانی را بر رابطه رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در یک سازمان دولتی مورد مطالعه قرار می­دهد. در تبیین این روابط، سه فرضیه تدوین شد و طی آزمون میدانی مورد تأیید قرار گرفت؛ هم چنین با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر ، ضریب اثر مستقیم و اثر کلی و نیز جهت اثر گذاری متغیر های تحقیق بر یکدیگر تعیین شد.

 کلمات کلیدی
رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی؛ احساس عدالت سازمانی؛ تعهد سازمانی

تمام متن:
PDF
بازدید: 1075
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات


  • در حال حاضر ارجاعی نیست.