سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی

امنیت داده‌ها در سیستم‌های اطلاعات سلامت

حمید مقدسی, شیرین عیانی

چکیده
سازمان‌هاي مراقبت بهداشتي توليدکننده داده‌هاي سلامت بر بستر سيستم‌هاي اطلاعاتي مي‌باشند. حفظ ماهيت اصلي و ذات اين داده‌ها در يک محيط امن به منظور ارائه خدمات مناسب و با کيفيت به بيماران از وظايف سيستم اطلاعاتي مي‌باشد. بررسي خصوصيات و ويژگي‌هاي داده‌هاي سلامت که ضرورت امنيت اين داده‌ها را الزامي مي‌نمايد و نيز معرفي کوشش‌هايي که به صورت ايجاد استانداردهاي امنيت داده در سيستم‌هاي اطلاعاتي انجام شده، هدف اصلي اين مطالعه مي‌باشد. يافته‌هاي اين مطالعه در مورد اهميت داده‌هاي سلامت حاکي از آن است، سه عامل که خود دلايل ضرورت امنيت داده‌ها در حوزه سلامت محسوب مي‌شوند، عبارتند از: محرمانگي، ريسک سوء استفاده‌هاي مالي، تحقيقات زيست پزشکي و علوم رفتاري.
از سويي ديگر با توجه به اهميت داده‌هاي سلامت و ضرورت تأمين امنيت آنها بسياري از سازمان‌ها به تدوين استانداردهاي ملي و بين‌المللي از قبيل: ASTM، CPRI، AAMC، NAIC، ISO 27000 و HIPPA مبادرت ورزيده‌اند. قابل ذکر است که پيدايش علوم جديد و اکتشافات گوناگون مي‌تواند به توليد انواع تازه‌اي از داده‌هاي سلامت منجر شود، بنابراين شناسائي داده‌هاي سلامت و خصوصيات آنها به منظور انتخاب راهبرد امنيتي مناسب، گامي مهم در طراحي موثر سيستم‌هاي اطلاعات سلامت مي‌باشد.


کلمات کلیدی
استانداردهاي امنيتي حوزه سلامت، امنيت داده‌ها، سيستم‌هاي اطلاعات سلامت، داده‌هاي سلامت

تمام متن:
PDF
بازدید: 1894