سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه آفاق امنیت

  

فصلنامه آفاق امنیت

علمی پژوهشی
2322-4347
دانشگاه جامع امام حسین(ع) دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص)
عبدالحمید صحرائی
سید یحیی صفوی
علی کلهر
73828270
73828274


دستیار سردبیر: دکتر بهرام فرجی
اعضای هیات تحریریه: اصغر افتخاری، غلامرضا خواجه سروی، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، اله مراد سیف، سیدمحمدکاظم سجادپور،سید یحیی صفوی همامی،حسین شریفی طرازکوهی، ابراهیم متقی و منوچهر محمدی
  • سایر شماره های منتشر شده
  •