سایت دانشگاه جامع امام حسین(ع) فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین

فرم اشتراک در فصلنامه را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.
دریافت فـرم اشتـراک فصلـنامه